4 mar - 1 apr 2020 / Beograd, Novi Sad

Frankofoni centar Univerziteta u Beogradu

Frankofoni centar za univerzitetsku uspešnost organizuje niz predavanja tokom marta u okviru Meseca frankofonije u Srbiji
Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, Bulevar kralja Aleksandra 71, II sprat

Sreda 4. mart – 18h

Alber Kami i „južnjačka misao“
U okviru Romanističkog seminara Filološkog fakulteta u Beogradu
(na sprskom, bez prevoda)

Predavač: Jelena Novaković, univerzitetski profesor

Predavanje je fokusirano na topos Mediterana u romanima i esejima Albera Kamija, gde se  vezuje za ono što ovaj pisac naziva „južnjačkom mišlju“. Suprotstavljena „severnjačkoj“ misli, „južnjačka misao“ dobija moralno značenje i univerzalnu vrednost. U kontekstu književnog stvaralaštva Albera Kamija, koji je pre svega moralista, ona označava jedan mentalitet koji prevazilazi geografske okvire, jednu „duhovnu domovinu“ koja postoji u korelaciji sa spoljašnjim svetom i drugim ljudima i jednu mudrost koja se poziva na antičke filozofe da bi se suprotstavila vladavini totalitarnog uma koja je dovela do užasa Drugog svetskog rata.

Sreda 11. mart – 17h30

Monteskjeova Persijska pisma
(na francuskom, bez prevoda)

Predavač: Filip Bonolas, profesor, Francuska škola u Beogradu i Filološki fakultet UB

Potkazivačka moć ironije u Persijskim pismima
Lažno iznenađeni pogled kojim persijski velikaši Rika i Uzbek otkrivaju stvarnost zapadnog sveta, a naročito parisku i versajsku Francusku, omogućava autoru da posredstvom njihove izmišljene prepiske osudi zloupotrebe vlasti i mahinacije svoga doba. Istorijski okvir navodno je smešten u poslednje godine vladavine Luja XIV, ali Monteskje zapravo nišani na period Regencije. Dinamika prepiske obogaćuje taj kritički ironičan pogled svim tananostima koje su krasile salonske razgovore onoga vremena.

Sreda 18. mart – 17h30

Monteskjeovo delo O duhu zakona
(na francuskom, bez prevoda)

Predavač: Filip Bonolas, profesor, Francuska škola u Beogradu i Filološki fakultet UB

Problem slobode
Pitanje slobode nalazi se u središtu pravno-političkog promišljanja koje je iznedrilo Monteskejov magnum opus. Pošavši od istorijskih razmatranja o uzrocima veličine i propasti Rimskog carstva, Monteskje je postepeno proširio analizu na razne političke sisteme sa kojima se susreo tokom svojih putovanja ili neizmernih lektira. On slobodi pripisuje dvostruki značaj: s jedne strane, sloboda je vrhovni cilj političke aktivnosti, a sa druge, ona je i sredstvo pomoću koga se pojedinac afirmiše u državi, iako je podređen Zakonu. Monteskje ispituje snagu i slabosti ove osetljive ravnoteže, i upravo na osnovu nje postavlja svoj filozofski ideal koji čoveku treba da omogući pun i nesmetan razvoj.

Sreda 25. mart – 18h

Promovisanje srpske kulture u Francuskoj u periodu 2013–2017.
(na srpskom, bez prevoda)

Predavač: Marko Nikolić, mladi naučni istraživač, diplomirao političke nauke i master Filološkog fakulteta UB

Uloga državnih i privatnih aktera u promovisanju srpske kulture u Republici Francuskoj
Predavanje o ulozi glavnih aktera kulturne diplomatije Srbije i njihovom aktivnostima od početka 2013. do kraja 2017. godine. Šta je to što je Srbija odlučila da promoviše, na koji način i koliko novca je uloženo u tom cilju? Kakvu ulogu je imala dijaspora i drugi nedržavni akteri?

Utorak 31. mart – 18h, Beograd, Frankofoni centar za univerzitetsku uspešnost, Bulevar kralja Aleksandra 71 (na francuskom)
Sreda 1. april – 10h30, Novi Sad, Univerzitetski frankofoni centar Univerziteta, Filozofski fakultet, Dr Zorana Đinđića 2 (na francuskom i na srpskom)

Građenje identiteta
Predavač: Žan-Iv Lavuar

Suočeni smo danas sa paradoksom sveta koji, sve više postajući jednoobrazan, pod uticajem mondijalizacije i raznih tehnologija, ipak budi razmišljanja o identitetima – regionalnim, nacionalnim, verskim, kulturnim, običajnim. Čini se da, što se razlike više gube, sve više tražimo da ih oživimo ili da stvorimo nove.
Ovo predavanje ima dvostruki cilj: da dokaže sposobnost jedinke da izgradi svoj sopstveni identitet, uprkos svim stegama predodređenosti, te da objasni da posebnost i univerzalnost nisu nespojive.

Info

Frankofoni centar za univerzitetsku uspešnost