3 maj 2020 / Srbija

Međunarodni konkurs AUF-a za COVID-19

Specijalan plan AUF-a za pandemiju COVID-19

Uslovi konkursa

I Kontekst i izazovi:

Kao odgovor na pandemiju COVID-19 sa kojom je suočen čitav svet, Frankofona univerzitetska agencija (AUF), verna svojim vrednostima solidarnosti i deljenja, ustanovila je opsežan akcioni plan koji se odnosi na ustanove članice AUF-a kao i na njene partnere.
Pogledajte

Među planiranim aktivnostima (Odednica IV – Akcija 10), AUF pokreće poseban konkurs za međunarodne projekte uz ubrzan i pojednostavljen proces podnošenja, pregledanja i odabira u cilju podrške brojnim inicijativama vezanim za pandemiju, koje nastaju u reaktivnom, inventivnom i odgovornom univerzitetskom prostoru koji se oslanja na posebno kreativne i inovativne studentske, nastavničke i istraživačke mreže koje sarađuju.

II Ciljevi:

Opšti cilj: Vrednovanje doprinosa univerziteta, članica AUF-a, razvoju rešenja sa tehnološkim uticajem i/ili neposrednim društvenim uticajem kako bi se pomogli zdravstveni sistemi i stanovništvo suočeni sa teškoćama izazvanih pandemijom COVID-19.

Poseban cilj: Podrška razvoju inovativnih i jednostavnih inicijativa, prilgođenih njihovom ekosistemu sa neposrednim učinkom.

III Korisnici:

Krajnji korisnici: Zdravstvene ustanove. Ustanove koje se bave obolelim, ranjivim ili izolovanim osobama. Ustanove koje se bore protiv nasilja zasnovanog na rodnoj pripadnosti (koje se povećava u periodu izolacije).

Neposredni korisnici finansijske pomoći: Ustanove visokog obrazovanja, članice AUF-a, u korist studenata, studentskih udruženja ili studentskih klubova, đaka-inženjera, laboratorija ili naučno-istraživačkih centara koji obuhvataju mlade istraživače, animatore i osnivače Fablabova ili inkubatora.

IV Kriterijumi:

Projekte mogu da podnesu visokoobrazovne ili naučno-istraživačke ustanove, članice AUF-a, kao i univerzitetske mreže, članice AUF-a.
Videti

Ovaj konkurs daje prednost ulaganju u studentske zajednice u borbi protiv COVID-19. Međutim, koordinator projekta moći će da bude stalno zaposlen/a predavač(ica) ili istraživač(ica) u jednoj od ovih ustanova. Projekti iz zemalja koje imaju napredne univerzitetske strukture i korektno finansiranje biće odabrani ukoliko se udruže sa posredničkim ili novonastalim visokoobrazovnim ustanovama. Konkurs će prevashodno da finansira male projekte koji mogu brzo da se sprovedu, ali će, pod izuzetnim uslovima,  moći da razvija i projekte međunarodnog karaktera, koji su već sazreli, kako bi se podstaklo lokalno pilagođavanje ili naučni / tehnološki prenos. Organizacije civilnog društva (OCD) moći će da se prijave u okviru partnerstva čiji će glavni vođa da bude neka ustanova, članica AUF-a. Biće vrednovani i projekti koji se oslanjaju na saradnju između privatnog i javnog sektora, posebno preduzeća koja žele da ulažu u univerzitetski sistem, uvek u korist zdravstvenog ekosistema.

V Oblasti:

Sve inicijative koje imaju tehnološki, ekonomski i/ili društveni uticaj, a koje mogu da se pregledaju u kratkom roku su pogodne. Može da bude u pitanju neki oblik pomoći ili podrške, poput nekog izrađenog proizvoda. Na primer (lista je nepregledna): proizvodnja materijala neophodnih za negu bolesnika, za zaštitu ili prevenciju sanitarnih rizika (maske, rukavice, sredstva za dezinfekciju, respiratori, otirači…), aktivnosti od značaja za javno zdravlje, razvijanje aplikacija, razvoj alatki za pomoć pri odlučivanju, komunikaciji ili podizanju svesti o prevenciji sanitarnih rizika, pomoć ranjivim ili izolovanim osobama, prevenciju psiholoških ili socio-ekonomskih uticaja sanitarne krize, borbu protiv nasilja nad ženama i decom u periodu izolacije.

VI Očekivani rezultati:

Rezultati projekta treba da imaju kratkoročan uticaj kao odgovor na sanitarnu krizu.

VII Budžet:

Suočen sa vanrednom situacijom i ogromnim potrebama, AUF izdvaja fond od 500.000 Evra za ovaj konkurs.

Projekti koji treba da se predaju u budžetskom smislu podeljeni su na dve kategorije:

 • Projekti A kategorije (projekat koji ima tehnološki, ekonomski i/ili društveni uticaj sa neposrednim posledicama) :
  – A1- projekti za manje od 10.000 Evra
  – A2- projekti između 10 i 20.000 Evra
 • Projekti B kategorije (izuzetan projekat sa velikim uticajem ili posebno inovativan, koji ima među-regionalnu ili međunarodnu dimenziju) :
  – B- projekti do 50.000 Evra.

Dozvoljeni troškovi:

 • Kupovina sirovina i troškovi transporta
 • Kupovina opreme, potrošnih materijala i troškovi transporta
 • Najam opreme
 • Troškovi testiranja za usklađenost ili dobijanje dozvole ili eventualnog priznavanja
 • Troškovi komunikacije
 • Misije i putovanja, u skladu sa pravilima koja su na snazi, a koja su donele konkretne Vlade
 • Internet i telekomunikacije.

Zbog izuzetnog karaktera ovog konkursa, odabrana ustanova neće moći da dobije troškove za obradu niti troškove za personal.

Projekti koji predlažu kofinansiranje, javno ili privatno, posebno će biti uzimani u obzir.

Budžet će moći da bude uplaćen ustanovi od koje zavisi nosilac projekta ili će njim neposredno da rukovodi regionalna uprava nadležnog AUF-a. Prednost će imati najefikasnije i najbrže rešenje za sprovođenje.

VIII Pregledanje:

Dosijee će pregledati komisije inostranih stručnjaka koje će okupiti regionalna uprava AUF-a gde se projekat bude razvijao.

AUF će pridavati značaj sledećim kriterijumima:

 • Korist, inovacija i brzina sprovođenja projekta
 • Projekat nastao kao plod saradnje između univerziteta i civilnog društva
 • Projekat koji se sprovodi u kratkom roku (maksimum 3 meseca)
 • Tehnološki, ekonomski ili društveni uticaj koji može da se pregleda u kratkom roku (maksimum 6 meseci)
 • Prototip u skladu sa nacionalnim pravilnicima (proveren, odobren, priznat ili u procesu priznavanja…)
 • Projekat koji vrednuje slobodna rešenja (otvoreni softver, otvoreni materijal, dostupan uz slobodnu licencu…)
 • Projekat koji može da se primeni i u drugim zonama, sa ili bez prilagođavanja
 • Posebna pažnja će se pridavati projektima na čijem čelu su žene.

IX Kalendar:

 • Datum objavljivanja konkursa: petak 10. april 2020.
 • Krajnji rok za podnošenje formulara na platformi nedelja 3. maj 2020. u ponoć (po pariskom vremenu).
 • Datum objavljivanja rezultata: petak 15. maj 2020.
 • Trajanje projekta (bez pregledanja): od 1. juna 2020. do 31. avgusta 2020. (uz mogućnost produženja od 1 do 2 meseca ukoliko je neophodno, u zavisnosti od razvoja zdravstvene situacije)

X Administrativne formalnosti:

Preuzimanje formulara kao odgovor na konkurs: OVDE link ka platformi za podnošenje (uz prethodno besplatno registrovanje)

XI Kontakti:

Zahtev za pojašnjenjem moći će da se pošalje na sledeću adresu do 28. aprila u 12:00 (po pariskom vremenu): appel-covid19@auf.org

Info

Krajnji rok za podnošenje formulara na platformi nedelja 3. maj 2020. u ponoć
Datum objavljivanja rezultata: petak 15. maj 2020.