26 apr 2022 - 18h / Beograd

Rod između medicine i prava: Interseks

Okrugli sto

Učesnici:
Benžamen Moron-Pieš (pravnik, Université Lumière Lyon 2)
Mila Petkova (advokatica, Advokatska kancelarija Pitcho & Petkova, Pariz)
Jelena Simić (pravnica, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu)
Vladimir Kojović (hirurg, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije, Medicinskog fakulteta u Beogradu)
Kristian Ranđelović (interseks aktivista, Organizacija XY Spektrum, Beograd)

Moderator:
Predrag Šarčević (antropolog, RTS Radio Beograd Treći program)

Događaj će otvoriti Tobias Flesenkemper, šef misije Saveta Evrope u Beogradu.

*Razgovor će se voditi na srpskom i francuskom (uz obezbeđen simultani prevod)

Tribina „Rod između medicine i prava: interseks” održava se u okviru otvorenog projekta „Šta je rod?”, koji zajednički realizuju Francuski institut u Beogradu i niz domaćih institucija i organizacija (pre svih Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Fakultet za medije i komunikacije, RTS Treći program Radio Beograda i organizacija XY Spectrum). Cilj ovog projekta je da oko pitanja roda (gender) okupi renomirane stručnjake/inje i istraživače/ice različitih profesija iz Srbije, Francuske i regiona, kao i aktiviste/kinje, kako bi se teorija, praksa i proživljena lična iskustva doveli u direktan i konstruktivan dijalog. Intencija je da se tematika seksualnog i rodnog identiteta, kao i rodne ravnopravnosti, predstavi široj javnosti na pristupačan, zanimljiv i interaktivan način, ali i da se predlože političke mere koje bi društvo učinile socijalno pravednijim ne samo u smislu poštovanja prava i sloboda seksualnih i rodnih manjina objedinjenih pod akronimom LGBTIQ+, već i u kontekstu reaktualizacije pitanja ženskih prava, na čiju ugroženost ukazuju mnogi savremeni procesi širom Evrope.

Prva tribina u ciklusu fokusira se na probleme današnjih interseksualnih osoba, koje se (u Francuskoj, kao i u Srbiji), suočavaju s brutalnim narušavanjem njihove lične autonomije, budući da u mnogim slučajevima i dalje, u najranijem detinjstvu, bivaju podvrgnute hirurškim zahvatima i drugim medicinskim tretmanima koji imaju za cilj da „normalizuju“ njihova tela prema dominantnom binarnom modelu pola/roda. Iako, teoretski, interseks osobe uživaju ista ljudska prava kao i „pravi muškarci“ i „prave žene“, one su u praksi uglavnom lišene tih prava jer se, na prvom mestu, ne poštuje njihovo pravo na fizički integritet. Šta se u vezi s tim čini i šta bi moglo da se učini u našim dvema državama, kao i u evropskom kontekstu? Kakav bi trebalo da bude odnos društva i, naročito, Države, prema svima onima kojima je pričinjena nepopravljiva šteta tokom nekog ranijeg perioda? U diskusiju će nas svojom prezentacijom uvesti francuski pravni eksperti Mila Petkova i Benžamen Moron-Pieš.

Biografije učesnika okruglog stola:

Benžamen Moron-Pieš (Benjamin Moron-Puech)

Vanredni profesor na univerzitetu Lumière Lyon 2 i istraživač saradnik u Laboratoriji za pravnu sociologiju univerziteta Paris-Panthéon-Assas, kao i generalni sekretar organizacije Alter Corpus. Već desetak godina bavi se tematikom ljudskih prava seksualnih, polnih i rodnih manjina. Nastoji da razmišlja o pravima ovih ljudi u interakciji sa pravima žena i drugih manjina. Njegova istraživanja su orijentisana ka interdisciplinarnosti i angažovanju, uključujući učešće u zakonodavnim reformama i strateškim procedurama o inkluzivnom jeziku, neutralnom rodu ili genitalnom sakaćenju.

Mila Petkova

Advokatica u pariskoj advokatskoj komori. Ona je partner u advokatskoj kancelariji Pitcho & Petkova, koja se, između ostalog, bavi medicinskim pravom. Pored toga, već nekoliko godina je posvećena zaštiti prava interseksualnih i transrodnih osoba u Francuskoj. Mila Petkova je učesnica i organizatorka različitih događaja (seminari, obuke, dokumentarni filmovi, članci) u Francuskoj i inostranstvu, koji imaju za cilj poboljšanje položaja pomenutih ljudi. Trenutno, ona iznosi razne slučajeve pred Evropskim sudom za ljudska prava i nada se brzoj promeni stanja francuskog zakona za potpuno i efektivno priznavanje interseks osoba.

Jelena Simić

Vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu, Srbija. Predaje Medicinsko pravo, kao i master kurs Zdravlje i ljudska prava. Od 2014. godine je šef Pravne klinike za medicinsko pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu. Učestvovala je kao pravni ekspert u realizaciji više desetina projekata iz oblasti zaštite ljudskih prava. Bogato istraživačko iskustvo rezultiralo je nizom naučnih članaka iz oblasti medicinskog prava i ljudskih prava, kao i učešćem na brojnim domaćim i međunarodnim naučnim i konferencijama. Autorka je monografije Lekarska greška : Građanska odgovornost zbog lekarske greške.

Vladimir Kojović

Urolog, dečji hirurg i mikrohirurg. Autor je i koautor brojnih radova i poglavlja u knjigama iz oblasti genitalne rekonstruktivne hirurgije. Oblasti njegove ekspertize uključuju hirurgiju za potvrđivanje pola, urođene anomalije genitalija i genitalnu rekonstruktivnu hirurgiju. Dr Kojović je punopravni član prestižnih naučnih udruženja kao što su Evropsko udruženje urologa, Evropsko društvo za polnu medicinu, Svetsko profesionalno udruženje za transrodno zdravlje itd. U okviru svog humanitarnog rada, boravio je u nekoliko afričkih zemalja gde je obavljao operacije i držao predavanja u državnim bolnicama i na različitim univerzitetima. Dr Vladimir Kojović je trenutno docent na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Osnivač je i direktor Akademije za rekonstruktivnu urologiju Andromedik u Beogradu.

Kristian Ranđelović

Kristian Ranđelović je trans i interseks aktivista, radi i živi u Beogradu. Izvršni je direktor organizacije XY Spektrum. Glavne oblasti njegovog rada su vidljivost i osnaživanje interseks dece i njihovih roditelja, psihosocijalna podrška interseks, trans i nebinarnim osobama, podizanje kapaciteta organizacija na ove teme u regionu nekadašnje Jugoslavije. Učestvovao je na u međunarodnim interseks forumima i bio jedan od autora Malteške deklaracije. Svojom ličnom pričom doprineo je u knjizi o životnim situacijama interseks osoba – „Ljudska prava među polovima“. Sproveo je prvu istraživačku studiju o interseks osobama u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji i Srbiji 2017. godine. Bio je jedan od autora Univerzalnog periodičnog pregleda (UPR) sa prvim informacijama o postojanju interseks u Srbiji. Član je odbora organizacija TransMentors International, Trans Gender Europe (TGEU)i koprecedavajući  izvršnog odbora organizacije Intersex International Europe (OII Europe). On je takođe član međunarodnog savetodavnog odbora organizacijeAstraea – Lezbejske fondacije za pravdu.

Predrag Šarčević

Etnolog/antropolog i glavni i odgovorni urednik Trećeg programa Radio Beograda, kao i teorijskog časopisa Treći program. Bavi se istraživanjima polne i rodne varijabilnosti u kulturi i istoriji. Godine 2012. bio je član Radne grupe za formulisanje predloga zakona o rodnom identitetu, koju su zajednički formirale kancelarije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Zaštitnika građana, a 2018. učestvovao je u radu na projektu „Interseks – ka stvaranju intersekcionalne platforme“, koji je realizovala organizacija Gayten-LGBT. Stalni je saradnik organizacija Geten (ex. Gayten) i XY Spektrum, kao i Centra za kvir studije.

Info

Centar za kulturnu dekontaminaciju

Birčaninova 21

Okrugli sto
Utorak, 26. april, 18.00h