30 maj 2021 / Srbija

ES-Balk – Visoko obrazovanje na Zapadnom Balkanu

Javni poziv za projekte 2021.

Fond solidarnosti za inovativne projekte, civilno društvo, frankofoniju i razvoj ljudi Ministarstva za Evropu i spoljne poslove Francuske

U želji da intenzivira univerzitetsku i naučnu saradnju sa zemljama Zapadnog Balkana, Ministarstvo za Evropu i spoljne poslove Republike Francuske objavilo je javni poziv za projekte pod nazivom Visoko obrazovanje na Zapadnom Balkanu ili Es-Balk. Projekti mogu da se podnesu do 30. maja.

Osnovni cilj ovog projekta je podrška pokretanju inicijativa za akademsku saradnju francuskih visokoškolskih ustanova i istraživačkih centara u zemljama Zapadnog Balkana, kao i već započetoj saradnji, pomažući im oko analize situacije na lokalnom nivou, bolje identifikacije lokalnih potreba za studijskom i profesionalnom obukom, promovišući francuski obrazovni sistem koji bi mogao da pruži adekvatnu edukaciju, zadržavajući istovremeno i evropsku dimenziju u cilju što boljeg uključivanja u evropske projekte.

Projekat mogu podneti javne ili privatne visokoškolske ustanove i javni ili privatni istraživački centri i državni operater čija je misija visoko obrazovanje. ES-Balk se ne odnosi na posebne studijske discipline ili programe, već se pre svega odnosi na kompetencije. Nijedna studijska oblast nije unapred odabrana ili isključena, već treba da odgovara potrebama i prioritetima visokog obrazovanja partnerskih zemalja.

Finansijska podrška odnosiće se na, putne troškove, troškove komunikacije, pristup dokumentaciji i mobilizaciju tehničke ekspertize u skladu sa ciljevima projekta. Radno vreme koje su koordinatori francuskih i balkanskih ustanova posvetili projektu, takođe se može uzeti u obzir u granicama od 10% od ukupnog iznosa projekta.

Kontakti za dodatne informacije
bertrand.millet@diplomatie.gouv.fr
vesna.adamovic@institutfrancais.rs

Javni poziv na francuskom
Javni poziv na engleskom
Javni poziv na srpskom

Model za budžet na francuskom
Model za budžet na engleskom
Model za budžet na srpskom

Info

Do 30. maja 2021.