ORGANIZACIJA STUDIJA

Francuska je deo evropskog visokoobrazovnog sistema, što omogućava svakom upisanom studentu u neku njenu visokoškolsku ustanovu da deo svojih studija pohađa i u nekoj drugoj zemlji, članici Evropske unije. Usklađivanje nivoa studija (L/M/D) među različitim zemljama, članicama Evropske unije omogućava studentu koji stekne diplomu u Francuskoj da ima i diplomu koja je priznata u okviru evropskog visokoobrazovnog prostora.

Diplome

Diplome stečene u okviru francuskog visokoobrazovnog sistema imaju zajedničku evropsku strukturu – LMD – (koja kao referencu uzima završene godine ili semestre studija počev od ulaska u visokoobrazovni sistem kao i njihov prenos u ESPB bodove ili kredite ECTS („European Credits Transfer System“) ili evropski sistem prenosa akademskih bodova koji se sakupljaju i prenose unutar Evrope (jedna godina studija = 6 bodova).

  • Osnovne studije = 180 ECTS (matura ili ekvivalent maturi + 3 godine)
  • Master = 300 ECTS (matura ili ekvivalent maturi + 5 godina)
  • Doktorat = 480 ECTS (matura ili ekvivalent maturi + 8 godina)

Ovaj sistem olakšava unutarevropsku mobilnost studenata tokom studija.

Nacionalne strukovne diplome

Razvoj sposobnosti, potreba za produbljenim tehnološkim znanjima i operativnim veštinama uslovi su za zapošljavanje. Da bi odgovorio tim zahtevima, francuski visokoškolski sistem napravio je diplome osnovnih studija nivoa L koje spajaju teoriju i praksu, učenje metoda i ovladavanje tehničkim znanjima kroz stručne prakse i garantuju efikasan profesionalan nivo.

BTS – Diplome strukovnih tehničara

BTS je nacionalna strukovna diploma (120 ECTS) koja se stiče iz 88 specijalnosti različitih trećestepenih ili tehnoloških oblasti: likovnih umetnosti, industrije, proizvodnje i uslužnih delatnosti. Priprema za BTS diplomu traje 2 godine i obično se odvija u srednjim stručnim školama (STS). Ova diploma omogućava neposredno zapošljavanje u svojstvu specijalizovanog tehničara.

DUT – Univerzitetske tehnološke diplome

DUT je nacionalna strukovna diploma (120 ECTS) koja se stiče na Univerzitetskim tehnološkim institutima („Instituts Universitaires de Technologies“ – IUT) koji su sastavni deo univerziteta. Priprema za BTS diplomu traje 2 godine za trećestepene ili tehnološke sektore sa 25 specijalnosti. Ova strukovno orjentisana oblast, koja često obuhvata obaveznu stručnu praksu, omogućava i nastavak studija na Visokim školama za inženjere ili za trgovinu i menadžment.

Licences professionnelles – Visoke strukovne diplome

Posle završene dve godine studija u nekoj visokoškolskoj ustanovi „Licence professionnelle“ omogućava da se za godinu dana stekne nacionalna strukovna diploma (180 ECTS). Ovaj studijski program može da se pohađa na univerzitetima i na Univerzitetskim tehnološkim institutima (IUT). Više od 2000 „licences pro“ grupisano je u 8 oblasti: poljoprivreda, ribolov, šumarstvo i zelenilo; komunikacija i informacija; razmena i menadžment; građevina, gradnja, drvna industrija; mehanika, struja, elektronika; proizvodnja i transformacije, službe za fizička i pravna lica.

Francuske visokoobrazovne ustanove

Univerziteti

Sedamdeset i pet univerziteta koje finansira država raspoređeno je na celoj teritoriji Francuske. Od Sorbone osnovane 1257. godine do modernog kampusa univerziteta Sophia-Antipolis u Nici, svi oni izdaju nacionalne diplome i garantuju jednak akademski kvalitet bez obzira na univerzitet. Odlikuje ih velika autonomija koja im omogućava da nude raznovrsne programe u okviru iste studijske oblasti.

Univerziteti pokrivaju sve naučne discipline: prirodne nauke (matematiku, hemiju, fiziku, biologiju…), tehnološke nauke (informatiku, inženjerstvo, elektrotehniku, materijale…), književnost, jezike, umetnost, humanističke nauke, pravo, ekonomiju, menadžment, zdravstvo, sport. Zastupljeni su svi nivoi studija, a dodeljuju nacionalne diplome. Pojedini univerziteti dodeljuju i tzv. „Diplômes d’Université“ – DU (Diplome Univerziteta) koje se odnose na posebne programe jednog univerziteta ili ekonomske potrebe regiona u kojem se nalaze. Ove diplome nisu nacionalne, ali omogućavaju da strani student stekne specijalizaciju i univerzitetsko iskustvo u okviru konkretne oblasti.

Visoke škole 

Posebnost francuskog visokoškolskog sistema, čuvene „Visoke škole“ paralelno su stvorene sa francuskim univerzitetskim sistemom početkom XIX veka. One nude profesionalizovano obrazovanje visokog nivoa. Odlikuje ih izuzetno strog sistem odabira kandidata pri upisu kao i zahtevni studijski programi.
Dodeljuju diplome (Matura + 5 godina studija) Master nivoa koje priznaje država. Nude i međudiplome kao i specijalizacije: Bachelor (3 ili 4 godine visokog obrazovanja), MBA (Master of Business Administration), Mastère Spécialisé – MS (Master + 1 godina). Klasična šema upisa na Visoke škole evoluirala je. Ranije su se kandidati primali na osnovu konkursa nakon dve pripremne godine za trogodišnji program studija. Danas, brojne Visoke škole nude mogućnost upisa već od mature za petogodišnji ciklus studija. One obuhvataju :

» Inženjerske škole

Francuska ima više od 200 inženjerskih škola kako državnih tako i privatnih koje pokrivaju sve inženjerske oblasti. Zajedničko im je da garantuju kvalitet inženjerske diplome koja se dodeljuje za Master nivo. Inženjerska diploma je nacionalna diploma i omogućava upis doktorskih studija.
U zavisnosti od škola studijski program može da bude opšteg ili specijalizovanog tipa (agronomija, hemija, biologija, informatika, itd.).

» Škole za trgovinu i menadžment

Visoke škole za trgovinu i menadžment imaju posebne zvanične pogodnosti:

  • Službenu potvrdu koju dodeljuje francusko Ministarstvo prosvete;
  • Upis u listu Visokih škola koji odobrava skupština Visokih škola;
  • Priznavanje master nivoa za pojedine stečene diplome. Ove škole nude studijske programe i pedagoški rad prilagođen razvoju ekonomskog okruženja i novih praksi rukovođenja koje obuhvataju stručne prakse i međunarodne razmene. Blizu 19 škola prima kandidate odmah posle mature. Većina škola je privatna, a troškovi školarine idu od 4.000 do 30.000 € godišnje.

» „Écoles normales supérieures“ (ENS)

Postoje 4 ENS škole: u Parizu, Kašanu, Lionu i Renu. Obučavaju predavače i naučne istraživače visokog nivoa kako iz oblasti književnih tako i iz oblasti naučnih disciplina. Inostrani studenti prolaze strog sistem selekcije pri upisu ovih škola koji je poseban za svaku školu.

» Nacionalne veterinarske škole (ENV)

Postoje 4 ENV škole: u Parizu (Maison-Alfort), u Lionu, Nantu i Tuluzu. One primaju kandidate na različitim nivoima studija kroz četiri objedinjena konkursa. Odabir kandidata može da se vrši na osnovu ispita ili titula, dosijea i intervjua. Studijski programi koje sprovode ove četiri škole zaokruženi su državnom diplomom doktora veterine, koja je obavezna da bi se obavljao profesionalni rad.