15 maj 2015 / Srbija

Boravak u Institutu za kulturnu baštinu

Konkurs za boravak inostranih studenata i stručnjaka u nacionalnom Institutu za kulturnu baštinu 

Krajnji rok za podnošenje kandidatura: 15. maj 2015. 

Nacionalni institut za kulturnu baštinu (Inp) je visokoškolska ustanova koja zavisi od francuskog Mnistarstva za kulturu i komunikacije i vrši odabir kandidata i osnovnu obuku konzervatora kulturne baštine (arheologija, arhivska građa, istoriski spomenici,muzeji, naučna tehnička i prirodna  baština) kao i odabir kandidata i obuku restauratora javnih zbirki.

Svake godine Nacionalni institut za kulturnu baštinu prima inostrane studente i profesionalce koji žele da usavrše svoje umeće upravljanja muzejskim zbirkama i institucijama kulturne baštine, da steknu veštine upravljanja ekipama kao i da se usavrše za poslove koji zahtevaju visok stpen odgovornosti. Ovaj program omogućava takođe upoznavanje sa oblašću valorizacije kulturnog nasleđa i na taj način olakšava buduću saradnju sa institucijama u Francuskoj.

Za koji studijski program?

Nacionalni institut za kulturnu baštinu nudi nekoliko programa:

  • pohađanje celokupnog osnovnog programa za konzervatore kulturne baštine u trajanju od 18 meseci. Polaznicima koji uspešno polože ispite dodeljuje se međunarodna diploma za studije kulturne baštine.
  • pohađanje jednog dela osnovnog programa konzervatora kulturnog nasleđa. U tom slučaju student se priključuje jednom delu osnovnog programa koji je u toku. Po završetku programa dobija se potvrda o obavljenoj obuci.
  • inostrani stručnjaci mogu pohađati kratku personalizovanu obuku (od otprilike 3 meseca). Ovaj program uključuje učešće na seminarima celoživotnog učenja i u nekim slučajevima praksu u nekoj francuskoj instituciji koja se bavi kulturnom baštinom. Po završetku dobija se potvrda o završenoj obuci.

Uslovi:

Studenti moraju imati odličan uspeh tokom studija, isti nivo koji se traži za prijem konzervatora kulturne baštine u Francuskoj

Za profesionalce se dodatno traži i solidno iskusvo u upravljanju muzejskim zbirkama, arhivske građe ili spomenicima kulture.

Za sve kandidate:

  • Dobar nivo francuskog jezika ( predavanja, konferencije i sastanci se održavaju na francuskom).
  • Dokazi o načinu finansiranja za vreme boravka (troškovi stanovanja, prevoza … )

NB: Pod određenim uslovima profesionalci mogu finansirati svoj boravak u Francuskoj uz stipendiju „Profession culture“ koju dodeljuje Ministarstvo za kulturu i komunikaciju.

Kako konkurisati?

Kandidature direktno dostaviti direktoru Nacionalnog instituta za kulturnu baštinu pre 15. maja 2015.
Philippe Barbat, Directeur
Institut national du patrimoine
2 rue Vivienne
75 002 Paris

Preuzmite formular za konkurisanje (PDF)
Za dodatne informacije